Woarm,woarm,woarm ,woarm, woar d’Leitmotif vun der Duerchféierung vun der neier P.O vun der Jagdeignungsprüfung ,no der dann awer trotz Diskussiounen  nach e Gehorsamsnachweis därf ausgestalt ginn fir déi Gespanner déi am September dann den Brauchbarkeetsnachweis därfen absolvéiren.(wat jo laut eisem Juegdgesetzt vun 2011 gefroet ass)

Jagdeignungsprüfung bestanen -  automatesch Gehorssam bestanen.

An dann déi ,déi keng Apportéierfächer an keen Waasser  also reng Gehorsam machen ewéi Laafhonn, verschidden Erdhonn etc   an dat dann bestinn , därfen sech fir Brauchbarkeet umellen.

Ewéi emmer bei de Lëtzebuerger  CCC Prüfungen sinn och Juegdhonn ouni Pabéiere zougeloss

Felicitatiounen an all hunn se eng Taas kritt mat hierem Mupp drop , och déi net gepackt hunn. Sie hunn sech daper geschloen am Dressurkursus an et ass eben net duer gangen.

Hei e Saatz den ech hunn mer hunn missen zu Härz huelen : Wiederkommen – besser machen an dat gëlt natiirlech fir jidderen.

Neues Spiel ,neues Glück

An dem Sënn