Eis EBP ass an enger gemütllecher Atmosphär iwwert Bühn gangen. Moies hatten mir ëm déi 9 Grad fir Fiederwëldschleef zu Schëtter am Revéier ze machen.. Duerno sin mir op de Weier gefuer, an hunn do Wasserarbecht gepréift.  Uschléissend sin mir an de Grengenwald gefuer, wou de Schwees, an déi aner  Beschfächer un der Réi waren. Zum Schluss hun mir um Parking vun eisem Suchenlokal nach Formbewertung gemach.

Merci de Revéierpiechter vun Schëtter, a Gonnereng, der Besch-  an Naturverwaltung  vum Waldhaff an dem Sennengerbierg,  esou ewéi dem Wasserwirtschaftsamt e groussen Merci fir hirt opent Ouer ,  wann mir fir den Grengewald an de Prüfungsweier bei hinnnen uklappen .  Dem  Café Engel vun Mënster , eisem Suchenlokal  a groussen Merci fir hirt Entgéingtkommen an de gudden Kascht.

Gemellt , gepréift an bestannen 3 Honn

Richtergrupp:   Klaus ALBERT, Christian SCHNEPF (Fw), Johannes Lehnert  (Bericht)

John KIRCHEN  Prüfungsresponsablen